مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
100MB - cPanel -

100 مگابایت فضای میزبانی
1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


200MB - cPanel -

200 مگابایت فضای میزبانی
2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


300MB - cPanel -

300 مگابایت فضای میزبانی
300 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


500MB - cPanel -

500 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگاابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


700MB - cPanel -

700 مگابایت فضای میزبانی
7000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


800MB - cPanel -

800 مگابایت فضای میزبانی
8000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


1GB - cPanel -

1 گیگابایت فضای میزبانی
1 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


2GB - cPanel -

2 گیگابایت فضای میزبانی
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


3GB - cPanel -

3 گیگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


5GB - cPanel -

5 گیگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


7GB - cPanel -

7 گیگابایت فضای میزبانی
70 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


8GB - cPanel -

8 گیگابایت فضای میزبانی
80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


10GB - cPanel -

10 گیگابایت فضای میزبانی
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود
پشتیبان‌گیری روزانه، هفتگی و ماهیانه


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.117.130) وارد شده است.