مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
100MB - DirectAdmin -

100 مگابایت فضای میزبانی
1000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

200MB - DirectAdmin -

200 مگابایت فضای میزبانی
2000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

300MB - DirectAdmin -

300 مگابایت فضای میزبانی
3000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

500MB - DirectAdmin -

500 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

1GB - DirectAdmin -

1 گیگابایت فضای میزبانی
10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

2GB - DirectAdmin -

2 گیگابایت فضای میزبانی
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

3GB - DirectAdmin -

3 گیگابایت فضای میزبانی
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

4GB - DirectAdmin -

4 گیگابایت فضای میزبانی
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

5GB - DirectAdmin -

5 گیگابایت فضای میزبانی
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

8GB - DirectAdmin -

8 گیگابایت فضای میزبانی
80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

10GB - DirectAdmin -

10 گیگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

20GB - DirectAdmin -

20 گیگابایت فضای میزبانی
150 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
ای‌میل، زیر دامنه و دامنه‌های پارک شده نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.117.130) وارد شده است.